هزار حرف نگفته؛ هزار کلام مانده در دهان؛ کافي است شروع کني به نوشتن آن وقت يک کاغذ سفيد ارزش پيدا مي کند؛ آن وقت ثانيه ها ثبت مي شوند؛ زمان توقف مي کند و در اين صفحه يادگاري مي گذارد.فقط کافي است شروع کني به نوشتن . نوشتن مثل يادگاري نوشتن رويه تنه عمر است.هيچ کاغذ سفيدي محتاج کلمات نيست و هيچ قلمي در سوداي نوشتن.ذهن است که از قلم بر روي کاغذ جاري مي شود. انديشه است که سرباز مي زند؛ مي شکفد؛ سرحدات دامنگسترش را روي اوراق سفيد نشانه مي گذارد و لبريز مي شود تا آرامش يابد.

نوشتن تجسم بخشيدن است به انديشه هايي که در آرزوي هستي يافتن اند.سنديت بخشيدن به آنچه فقط رويا است.نوشتن شروع تفکرات نو است که يکي پس از ديگري آغاز مي شوند.فقط بايد جمله اول را آغاز کني.

/ 0 نظر / 17 بازدید