جنگيدن زيباتر از پيروزيه؛ به سمت مقصد رفتن از رسيدن به اون با ارزش تره. وقتي برنده مي شي يا به مقصد مي رسي يه خلا رو تو خودت حس مي کني. واسه پر کردن همين خلا بايد دوباره راه بيفتي و مقصد تازه اي پيدا کني.

رومن گاري       

من با اين نظر موافقم . نظر شما چيه؟

/ 0 نظر / 11 بازدید