آغازی نوين

وقتهايی هست

که نمی توانيم همرکاب حوادث زندگيمان تاخت کنيم

اعتمادمان را به آسانی از کف می دهيم

سرگردان می شويم و بار احساسی نوميدوار را بدوش می کشيم.

وقتی که چنين می شود

در اعماق درون خود وقتی پريشان می شويم

برای همگام شدن با زندگی

بايد که روشهای تازه بياموزيم

و به جستجو برخيزيم    آغازی نوين را.

اين حقيقت را هرگز در نيابيم؛

که چه ها توانيم کرد

که زندگی را چگونه ديگرگون توانيم ساخت

مگر آنکه بياموزيم بکوشيم.

پايولين اسميت                       

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
نیلوفر

سلام ببینم سارا توئی؟؟؟؟ سارای خودمون ؟؟؟؟ به من ایمیل بزن منتظرم ضمنا عجب سایتی داری آفرین مهندس خانوم البته اگه سارای خودمون باشی

شبنم

سلام ... چرا اینقدر سرد و یخ ؟