ای دل ...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اي دل من اي دل اسير و غمزده                اي دل من اي سرود سرد و يخزده

اي مسافر غريب جاده هاي دور                اي رفيق آشنا و ساده  و صبور

اي نواي جاودان غصه ها و غم                  اي لبالب از هراس هاي دم به دم

اي دل من اي حقيقت نهان چرا                 بر فراز صخره ها قدم نمي زني

در عبور از فرود ها ی  بي فراز                   بر شكوه آسمان نظر نمي كني

من ميان اين هجوم بي امان غم               در مقابل تمام بيش ها و كم

از شرنگ تلخ زندگي گلايه مي كنم           از هجوم نا اميد سايه هاي شوم

از شنيدن كلام هاي بي تپش                   از وجود واژه هاي دردناك وگم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید